Schoolgids 2020-2021

De stichting

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen...

Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het.....

Onderwijsdoelen

We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich op onze school thuis voelen. Voor ieder kind

Onderwijskwaliteit

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot...

Onderwijsresultaten

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school...

Onderwijsbehoefte

Verdeeld over een aantal perioden in het schooljaar proberen we binnen de mogelijkheden...

Ouderbijdrage en opvang

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten...

Klachten en veiligheid

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak

Vervanging leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft...

Opleiden

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de...

Leerplicht

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan...

Meldcode

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk...