Schoolgids 2020-2021

De stichting

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen...

Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt...

Onderwijsdoelen

Op De Zaaier willen we, daar waar mogelijk, niet alleen differentiëren naar....

Onderwijsresultaten

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school...

Onderwijsbehoefte

Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven, zijn er altijd kinderen...

Onderwijskwaliteit

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot...

Ouderbijdrage en opvang

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten...

Klachten en veiligheid

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak...

Vervanging leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft...

Opleiden

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de...

Leerplicht

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan...

Meldcode

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk...