Schoolgids 2021-2022

De stichting

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen...

Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt...

Onderwijsdoelen

De Oranjeschool is een christelijke school. Voor ons onderwijs betekent dat het volgende: We leren uit Gods Woord...

Onderwijskwaliteit

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling...

Onderwijsresultaten

In onderstaande tabel kunt u lezen naar welke richting van het voortgezet onderwijs onze leerlingen..

Onderwijsbehoefte

Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode even gemakkelijk. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas...

Ouderbijdrage en opvang

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden...

Klachten en veiligheid

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak...

Vervanging leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft...

Opleiden

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim...

Leerplicht

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken...

Meldcode

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling...